STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název povinného subjektu

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR a je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je hlavní město Praha – platná zřizovací listina.

3. Organizační struktura

Organizační schema

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Poštovní

SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179
Poděbradská 1/179
190 00 Praha 9

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Poděbradská 1/179, Praha 9 - Libeň

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod.
 

4.4 Telefonní čísla

Sekretariát ředitele 266 039 035

Kontakty

4.5 Číslo faxu

266 038988

4.6 Adresa webu

www.copth.cz

4.7 Adresa e-podatelny

 

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu 200360000/6000, PPF banka a.s.

6. IČ

148 91 212

IZO školy   130 002 381

Identifikátor PO   600 170 063

7. DIČ

CZ14891212

8. Dokumenty

 

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Školní řád

Vzdělávací nabídka

Minimální preventivní program SŠ-COPTH

ICT plán školy

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2016.

Rozpočty na minulé roky jsou součástí Výročních zpráv o činnosti školy.

9. Žádosti o informace

Elektronicky na podatelnu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy.

Elektronicky na podatelnu.

11. Opravné prostředky

Přezkoumání rozhodnutí ředitele školy – odvolací řízení

Správní řád

12. Formuláře

Pro podání opravných prostředků nejsou stanoveny žádné formuláře.

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Popis postupů a návod pro řešení získáte na 

nebo osobně na sekretariátu ředitele.

Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané přepisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel SŠ-COPTH

14.2 Vydané právní předpisy

Oběžník ředitele SŠ-COPTH č. 2/15 – Organizační normy

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 —

16. Licenční smlouvy

 —

17. Výroční zprávy

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2014/2015

Výroční zpráva za šk. rok 2015/2016

Výroční zpráva za šk. rok 2016/2017

 

 

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze


Czech English German