STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

 

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179       www.copth.cz       

 

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

 


Líbí se ti naše škola? Dej o ní vědět svým kamarádům!
 

 

 

 

Celá škola je pokryta WIFI sítí.

 

PRO VOLBU POVOLÁNÍ
V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Předmět činnosti SŠ–COPTH

Předmětem činnosti školy je komplexní vzdělávací nabídka na vysoké odborné úrovni. Škola zajišťuje širokou škálu možností získat kvalifikaci v oborech vzdělání středních odborných škol a středních odborných učilišť, v nástavbovém studiu absolventů, vzdělávání dospělých ( rekvalifikace, kvalifikační a inovační kurzy apod.). V průběhu minulých let byly vybudovány moderní výukové prostory, dílny, učebny, laboratoře vybavené špičkovými a v některých oborech unikátními učebními pomůckami, měřící a diagnostickou technikou i progresivními technologiemi. Samozřejmostí jsou i učebny výpočetní techniky vybavené moderními multimediálními počítači připojenými k Internetu.

V roce 2011 bylo v SŠ - COPTH vybudováno Centrum environmentální výchovy orientované na popularizaci úspor energií a jejich obnovitelných zdrojů. Je určeno především pro učitele a žáky základních a středních škol, ale slouží také odborné i laické veřejnosti. 

 

Enersol
Vítězové krajského kola soutěže Enersol

Cíle SŠ–COPTH

Hlavním cílem SŠ–Centra odborné přípravy je výchova odborníků pro praxi, zejména pro elektrotechniku, potravinářskou a farmaceutickou chemii a automobilní techniku. Tomu je podřízena veškerá činnost učitelů a učitelů odborného výcviku, provozních pracovníků i vedení školy.

Výchovně vzdělávací proces je organizován a řízen s perspektivou tak, aby naši absolventi měli velmi dobrou úroveň, bez problémů našli uplatnění na trhu práce a nesetkávali jsme se s nimi na úřadech práce jako s uchazeči o zaměstnání. 

 

SŠ–COPTH zřizuje hlavní město Praha, proto je výuka bezplatná !

Veškeré obory jsou vhodné pro chlapce i děvčata. Většina z nich i pro uchazeče se ZPS nebo různými zdravotními omezeními.

 

STUDIJNÍ INFORMACE SŠ–COPTH

Vyučované obory vzdělání jsou perspektivní a absolventi velmi široké nabídky tříletých oborů zakončených závěrečnou zkouškou a čtyřletých oborů zakončených maturitních zkouškou mají velmi dobré předpoklady k uplatnění na trhu práce.

Jako fakultní škola pedagogické fakulty UK Praha zabezpečujeme výuku podle nejnovějších poznatků pedagogiky a moderních kurikulí s kolektivem učitelů s plnou aprobací.

 

Výuka elektrooborů, chemických oborů a oborů pro opravárenství probíhá v areálech Poděbradská 1 nebo Poděbradská 12, které mají velmi dobré umístění pro pražské žáky (metro, tramvaj, autobusy), tak i pro žáky dojíždějící z okolí Prahy (škola je proti nádraží ČD-Praha Libeň).

  

Výuka ekonomických a veřejnosprávních oborů probíhá v budově školy Pod Balkánem 599 (tzv. škola Fišpanka), která je v oáze klidu a zeleně pouhé 2 zastávky od hlavní budovy školy na autobusové lince č. 136.

Udržujeme trvalý kontakt s rodiči našich budoucích žáků (pravidelně organizované Dny otevřených dveří, účast na burzách studijních možností, individuální jednání přímo ve škole), tak i těch co již u nás studují ( v I. a III. čtvrtletí organizujeme třídní schůzky, individuální konzultace s pedagogy jsou možné a vítané kdykoliv po dohodě).

   

Jsme v trvalém kontaktu s podnikatelskou sférou v regionu (Hospodářská komora, Elektrotechnický svaz český, Svaz zaměstnavatelů v energetice, Pražská energetika, a.s., ELTODO, a.s.,  Elkas, s.r.o., Zentiva,a.s., Bayer, s.r.o., značkové autoservisy a celá řada dalších) i s úřady práce v hl. m. Praze a v okolních okresech a to jednak kvůli úpravám obsahu výuky podle jejich potřeb a zejména pro stanovení takové skladby vyučovaných oborů, aby umístění našich absolventů v praxi bylo co nejlepší. 

Většina našich žáků vykonává v reálné praxi i velkou část své odborné přípravy i odborné praxe.

 

Pro žáky je zajištěno kvalitní stravování.

 

Žáci všech oborů mají možnost se zapojit do pestré škály mezinárodních aktivit a to jak:

 

1) na poli odborném, např.:

• účast na výměnných stáží v rámci projektu Leonardo da Vinci, ERASMUS+ a dalších:

- krátkodobé zájezdy a odborné exkurze k významným elektrotechnickým, chemickým
  a automobilovým firmám v ČR, Rakousku, Německu a Holandsku

- od roku 2005 zapojení do mezinárodního projektu ENERSOL „Jak žáci středních škol
  hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě ve svém okolí“ 

 

2) tak i v době volného času a rekreace např.:

• sportovní kroužky a turnaje

• máme vlastní rekreační zařízení v Krkonoších ve Strážném, které se využívá nejen pro
  lyžařské výcvikové pobyty, ale i pro sportovní a turistické aktivity v průběhu celého roku.

 

Udržujeme trvalý kontakt s rodiči našich budoucích žáků (pravidelně organizované Dny otevřených dveří, účast na burzách studijních možností, individuální jednání přímo ve škole), tak i těch co již u nás í ( v I. a III. čtvrtletí organizujeme třídní schůzky, individuální konzultace s pedagogy jsou možné a vítané kdykoliv po dohodě).

 

 Podrobné informace o možnosti studia: 


 Tel.: 266 039 304 (studijní oddělení)

 Tel.: 266 039 359 (Útvar technicko-ekonomického rozvoje)

 

Střední škola - COPTH
je fakultní školou 
Univerzity Karlovy v Praze